Wyjazd rekolekcyjno wypoczynkowy dla chłopców do Ostrożnego k. Zambrowa

Chcesz dobrze spędzić czas? W gronie najbliższych przyjaciół? Już w niebawem będziemy razem mogli przeżyć niezapomniane chwile. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców. Wyjazd 28. 06. 2021 r. o godz. 9.00. Powrót 30. 06. 2021r godz. 16.00. Zapisy online (poniżej wypełniamy formularz zgłoszeniowy) do 26. 06. 2021 r. do godz. 15.00.

W cenie: pełne wyżywienie 3 dni, dojazd, liczne atrakcje, wyjazd do Białegostoku, koszt 200 zł

Regulamin, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o stanie zdrowia


Regulamin

Podczas wypoczynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje wydalenie uczestnika z wyjazdu na (własny – w przypadku os. pełnoletniej) koszt (rodziców / opiekunów w przypadku os. niepełnoletniej) do domu. Odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży lub w trakcie wypoczynku ponoszą jego rodzice/opiekunowie, lub sam uczestnik – w przypadku os. pełnoletniej.  Rodzice wyrażają zgodę na branie czynnego udziału przez dziecko w zajęciach ruchowych. Na wypoczynek mogą wyjeżdżać tylko osoby zdrowe. Rodzice w przypadku zatajenia choroby dziecka sami pokrywają koszty leczenia podczas wypoczynku. Organizator wypoczynku nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników zagubione w czasie trwania wypoczynku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że: wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz danych o stanie zdrowia wskazane wyżej w związku z sytuacja epidemiczną dla realizacji wypoczynku w 2020 r.: zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia T l kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119) RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku, realizacji wypoczynku przez Parafię MBNP (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, zpóźn. zm.). Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas wypoczynku, którego było uczestnikiem, na stronie internetowej www.parafiagrajewo.pl oraz stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem „https://www.facebook.com/MBNPGrajewo” związanych z promocją działalności, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r.,poz. 1191)

Oświadczenie o stanie zdrowia

Wyrażam zgodę na to, aby w przypadku zagrożenia życia dziecka, zostało podjęte leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, ewentualnie zabiegi chirurgiczne podczas wypoczynku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku, realizacji wypoczynku przez Parafię MBNP w Grajewie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, zpóźn. zm.).

Oświadczam, że: Jestem zdrowy/a, bez infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; Nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku; Osoba/y odprowadzające dziecko do obiektu wypoczynkowego / autobusu są zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku; Zapoznałem/am się i jestem przygotowany do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, instrukcje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mzimen. Do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu zapewniającego szybką komunikację; Do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności); Do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w trakcie trwania wypoczynku przez osobę upoważnioną przez Parafię pw. MBNP w Grajewie.


Podobne artykuły