Historia Parafii


1 września 1984 Dekretem ks. bp Juliusza Paetza został skierowany do Grajewa z obowiązkiem budowy nowego kościoła Ks. Stanisław Łatwajtys. Ks. Stanisław Łatwajtys urodził się 6 maja 1945 r. w Brzozówce, parafia Bargłów. Został wyświęcony na kapłana 30 stycznia 1971 r. w Łomży. Pracował jako wikariusz w Troszynie, w Myszyńcu i w Katedrze w Łomży. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki i Śpiewu Kościelnego, członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, a od 1985 r. członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Łomży. W piśmie skierowanym przez biskupa łomżyńskiego do Ks. Stanisława Łatwajtysa czytamy: „Wraz z nominacją na wikariusza parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, niniejszym zlecam Wielebnemu Księdzu budowę nowego kościoła w Grajewie i upoważniam Go do podejmowania i załatwiania wszystkich spraw z tą budową związanych. W szczególności do obowiązków Księdza należeć będzie uzyskanie zezwolenia na budowę (przez Kurię Diecezjalną), wybór właściwej lokalizacji, plany, zgromadzenie materiału i sama budowa. Prace te powinny iść w parze z organizacją samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, który w przyszłości stałby się pełnoprawną parafią. […] Składam Księdzu najlepsze życzenia na tę pionierską pracę, którym towarzyszy moje pasterskie błogosławieństwo i modlitwa.

Decyzja na budowę kaplicy tymczasowej została wydana 18 maja 1987 r.

Miejsce to wybrał Pan…

W 1986 r. 29 lipca w miejscu tym licznie zgromadzeni parafianie grajewscy przywitali Wędrujący Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się parafian grajewskich oraz po uprzednim zgromadzeniu materiałów budowlanych w ciągu niespełna trzech miesięcy stanęła kaplica tymczasowa. Uroczystość poświęcenia kaplicy 30 sierpnia 1987 r. Godzina 11:00 mieszkańcy wsi Łękowo w uroczystej procesji przy śpiewie pieśni Maryjnych przynieśli dębowy krzyż, który postawiono przed kaplicą. Na uroczystość poświęcenia kaplicy przybył Ordynariusz Diecezji Ks. Bp Juliusz Paetz, którego serdecznie powitała młodzież, dzieci, przedstawiciele rodzin tutejszej parafii oraz proboszcz parafii Ks. Prałat Tadeusz Górski. Mszę świętą rozpoczął Ksiądz Biskup poświęceniem kaplicy i wszystkich przedmiotów kultu liturgicznego. Następnie ekonom diecezjalny Ks. mgr Jan Grajewski odczytał dekret ustanawiający nowy Ośrodek Duszpasterski w Grajewie.

Mocą dekretu rektorem ośrodka duszpasterskiego został Ks. Stanisław Łatwajtys, wikariuszami: Ks. Stanisław Przygoda, Ks. Stanisław Żbikowski. Nowy ośrodek duszpasterski tworzą mieszkańcy Osiedla Południe, ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji 3-go maja, Przemysłowej, Budowlanej, Elewatorskiej, Topolowej, J. Krasickiego, H. Sawickiej, Koszarowej, Nowo osiedle, 9 Pułku Strzelców Konnych, oraz wsi Danówek, Dybła, Koty Rybno, Koszarówka, Kacprowo, Łamane Grądy, Łękowo, Mareckie, Pieńczykówek, Ruda, Szymany, Wierzbowo, Wojewodzin. Po przeczytaniu dekretu głos zabrał Ks. rektor Stanisław Łatwajtys. W przemówieniu swoim przedstawił historię tworzącego się ośrodka oraz podziękował Ks. Biskupowi za zaufanie jakim go obdarzył powierzając budowę materialnej świątyni i troskę o świątynię duchową. Na zakończenie mszy świętej, Ks. rektor Stanisław Łatwajtys podał pierwsze ogłoszenia duszpasterskie.

28 sierpnia 1988 roku, w przeddzień pierwszej rocznicy powstania ośrodka duszpasterskiego i poświęcenia kaplicy Ksiądz Biskup Tadeusz Zawistowski przybył do nas aby poświęcić dzwon. Głos dzwonu noszącego imię MARIA będzie wzywał wiernych do kościoła, by trwać w nauce Chrystusa, w braterskiej zgodzie, w łamaniu chleba i modlitwie, by tworzyć jedno serce ku chwale Bożego Majestatu. Dzwon ten obwieszczać nam będzie chwile smutku, trwogi i radości.

Dnia 5 czerwca 1988 roku rozpoczęto pracę przy budowie kościoła i obiektów towarzyszących.

Dnia 24 czerwca 1989 roku Biskup Łomżyński wydał dekret w którym czytamy między innymi: „Niniejszym – na mocy kononu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego – mianuję Wielebnego Księdza Rektora z dniem 27 czerwca 1989 roku pierwszym Proboszczem nowoerygowanej Parafii p.w. MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w Grajewie.” W Trzynastą Niedzielę Zwykłą tj. 2 lipca 1989r. – nastąpiło uroczyste odczytanie dekretu i kanoniczne wprowadzenie oraz objęcie parafii przez proboszcza Ks. Stanisława

24 września 1989 roku o godzinie 14:30 Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Juliusz Paetz Ordynariusz Łomżyński w obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa i mieszkańców Grajewa dokonał wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca świętego podczas III pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. Licznie zebrani wierni uczestniczyli w nabożeństwie odprawianym przy ołtarzu polowym na fundamentach nowej świątyni. Kamień wmurowano z prawej strony drzwi wejściowych do kaplicy tygodniowej. Wmurowano również tuleję z dekretem Ks. Biskupa oraz pieniążki z datą 1989 r.

W sierpniu 1990 roku Ks. Proboszcz i Ks. wikariusze przeprowadzili się do nowo budowanej plebani, natomiast budynek zwany „organistówką” oddano do użytku w 1991 r.

20 maja 1994r. założono księgę wieczystą i przepisano tytuł własności działek, na których wybudowano kościół.

26 października 1994r. postawiono na kościele, zmontowaną wcześniej wieżę.

29 października 1997 r. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Stefanek pobłogosławił nowy kościół i przeniósł Najświętszy Sakrament z drewnianej kaplicy do kaplicy tygodniowej w nowym kościele.

Święta Bożego Narodzenia 1998 r. – Ks. Bp Ordynariusz pobłogosławił figury w ołtarzu głównym przedstawiające scenę z Golgoty „Niewiasto, oto syn Twój. Synu oto matka Twoja”

Od 8 lipca 1999 r. rozpoczęto układanie posadzki w kościele. W listopadzie tego roku zamontowano zegar elektroniczny z piękną tarczą mozaikową w fasadzie kościoła. Z obu stron zegara umieszczono dwa witraże: Ojca Świętego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 19 grudnia 1999 roku Ks. Biskup Ordynariusz poświęcił stacje Drogi Krzyżowej, witraże mozaikę.

1 października 2000 r. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Stanisław Stefanek, po 14 latach budowy, konsekrował nową świątynię. W czasie uroczystości przedstawiciele duchowieństwa, samorządu i parafian oraz budowniczy kościoła podpisali dekret, który wraz z relikwiami św. męczenników św. Klemensa i św. Sykstusa został włożony do ołtarza. W uroczystości między innymi udział wzięli: Ks. Bp Ordynariusz Stanisław Stefanek, Ks. Bp Tadeusz Zawistowski Bp Pomocniczy naszej Diecezji, Ks. Bp Ordynariusz Wojciech Zięba z diecezji Ełckiej (obecnie Metropolita Białostocki), Ks. John Cliford z Londynu, Ks. Kanonik Szczepan Mitros z Brazylii, Ks. Kanonik Wilhelm Hajninger z Niemiec, Księża dziekani, prałaci, kanonicy, seniorzy, proboszczowie i wikariusze z diecezji Ełckiej, Warszawskiej i Łomżyńskiej.

30 września 2001r. – wigilia pierwszej rocznicy konsekracji naszego kościoła. Ks. Bp Ordynariusz poświęcił przedmioty kultu religijnego które do czasu konsekracji nie zdążono wykończyć. Odsłonięto również tablice upamiętniające wydarzenia z życia kościoła:

  • Tablica upamiętniająca pobyt Ojca Świętego w naszej diecezji w 1991r., którą błogosławił Ojciec Święty w Łomży.
  • Tablica upamiętniająca konsekrację naszego kościoła.
  • Tablica informacyjna upamiętniająca architektów i artystów pracujących dla naszego kościoła.
  • Tablica upamiętniająca obchody setnej rocznicy urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Odsłonięto pomnik Papieża Jana Pawła II i poświęcono konfesjonały.